Warunki świadczenia usług

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące regulaminu i warunków świadczenia usługi przez StethoMe

REGULAMIN SKLEPU:

§1. Postanowienia ogólne
§2. Subskrypcja
§3. Warunki świadczenia sprzedaży oraz najmu elektronicznego stetoskopu StethoMe
§4. Warunki płatności
§5. Newsletter
§6. Gwarancje przy sprzedaży
§7. Postępowanie reklamacyjne
§8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
§9. Odstąpienie od umowy
§10. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
§11. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
§12. Warunki publikacji treści przez użytkowników
§13. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
§14. Postanowienia końcowe
§15. Definicje użyte w regulaminie

ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

§1. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. dostępem do Konta Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 7. Usługodawca udostępnia aktualizacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Usługi. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu jak i funkcjonowania i realizacji Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do dokonywania udostępnionych aktualizacji oprogramowania służącego do realizacji Serwisu oraz Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Usługi i Serwisu oraz zawartych w nich treści cyfrowych lub usług cyfrowych z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli Usługodawca poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania, a niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

§2. Subskrypcja

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników odpłatną Usługę, której przedmiot stanowi możliwość użytkowania rozwiązania StethoMe, na które składa się:
  1. pełen dostęp do mobilnej Aplikacji StethoMe (Android i IOS),
  2. dostęp do analizy wykonanej za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji StethoMe AI (analizy i przechowywanie wyników odbywają się w Chmurze StethoMe),
  3. możliwość udostępniania wyników poprzez Aplikację,
  4. zakup albo najem elektronicznego stetoskopu StethoMe.
 2. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia zakup Usługi w modelu Subskrypcji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Usługi do określonego terminu.
 4. Przez zamówienie Usługi Subskrypcji Użytkownik nabywa licencję do wszystkich funkcjonalności Aplikacji oraz analizy AI, obejmującej prawo ich ograniczonego w czasie użytkowania dla potrzeb użytku własnego, o charakterze niekomercyjnym.
 5. Licencja obejmuje jedno konto w Aplikacji, przez które Użytkownik posiada możliwość nagrywania wizyt przy pomocy Aplikacji, wykonywania badań, przechowywania ich w chmurze, analizy AI i udostępniania wyników lekarzowi.
 6. Użytkownik posiada możliwość wypożyczenia stetoskopu wraz z dostępem do aplikacji na okres wypożyczenia lub zakupu stetoskopu na własność wraz z dostępem do aplikacji na określony czas. Usługa Subskrypcji jest płatna z góry za cały okres subskrypcyjny.
 7. Po zakończeniu okresu subskrypcyjnego dla wykupionej Usługi, Subskrypcja odnawiana jest automatycznie na kolejny okres poprzez pobranie ceny Subskrypcji z podpiętej karty płatniczej odpowiednio na 1, 3 lub 12 miesięcy w zależności od wybranej oferty. Użytkownik zostanie powiadomiony o automatycznym przedłużeniu Subskrypcji z 5-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Użytkownik, który nie chce przedłużyć Subskrypcji, może anulować Subskrypcję i tym samym wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Subskrypcji w dowolnym momencie jej trwania. Wykupiona licencja utrzymuje ważność do końca opłaconego okresu subskrypcyjnego. Wypowiedzenie Subskrypcji w przypadku najmu Stetoskopu oznacza równoczesne wypowiedzenie Umowy Najmu.
 9. W przypadku nieodnowienia Subskrypcji Użytkownik traci możliwość użytkowania analiz AI, udostępniania wyników badań w postaci linku do lekarza oraz wykonywania nowych badań za pośrednictwem Aplikacji.
 10. W celu skorzystania z Usługi wymaga się posiadania zarejestrowanego konta i zalogowania w Aplikacji, a także dysponowania urządzeniami technicznymi lub oprogramowaniem, o których stanowią informacje na stronie internetowej Serwisu.
 11. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 12. Użytkownik składając zamówienie na Usługę wprowadza lub wybiera:
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. sposób oraz adres dostarczenia elektronicznego stetoskopu StethoMe,
  3. metodę płatności.
 13. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji.
 14. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 15. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 16. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji.
 17. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 18. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji, złożonej przez Użytkownika.
 19. Po opłaceniu Usługi Subskrypcji Użytkownik otrzymuje maila z linkiem z indywidualnym kodem dostępu, który należy otworzyć w celu aktywacji Subskrypcji. Po zalogowaniu lub zarejestrowaniu w Aplikacji nastąpi przypisanie licencji do profilu Użytkownika, co umożliwia dostęp do pełnych funkcjonalności Aplikacji. Okres subskrypcji może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny na dostarczenie elektronicznego stetoskopu (nie dłużej jednak niż o 7 dni).

§3. Warunki świadczenia sprzedaży oraz najmu elektronicznego stetoskopu StethoMe

 1. Przy zakupie Usługi Subskrypcji Użytkownik jednocześnie dokonuje najmu albo zakupu elektronicznego stetoskopu StethoMe.
 2. Usługodawca, o ile zamieści taką możliwość w Serwisie, może oferować również zakup wyłącznie elektronicznego stetoskopu StethoMe bez wykupienia Subskrypcji.
 3. Przedmiot umowy Sprzedaży elektronicznego stetoskopu StethoMe obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności i wydania go, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania elektronicznego stetoskopu StethoMe i zapłaty Usługodawcy wskazanej ceny.
 4. Przedmiot umowy Najmu elektronicznego stetoskopu StethoMe obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do oddania go Użytkownikowi do używania na czas oznaczony 3 lub 12 miesięcy oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania elektronicznego stetoskopu StethoMe i zapłaty Usługodawcy umówionego czynszu z góry za cały okres Najmu.
 5. Usługodawca może w dowolnym okresie trwania najmu zwrócić się do Użytkownika o zwrot używanego przez Użytkownika elektronicznego stetoskopu StethoMe oferując mu w zamian nowe urządzenie. W przypadku otrzymania przez Użytkownika żądania zwrotu, zwróci on Usługodawcy urządzenie w terminie 7 dni, zaś Usługodawca niezwłocznie wyda Użytkownikowi nowe urządzenie. Zwrot dotychczasowego urządzenia jak i wydanie Użytkownikowi nowego urządzenia następuje na wyłączny koszt Usługodawcy.
 6. Po zakończeniu Usługi Najmu wraz Subskrypcją Użytkownik może przedłużyć okres Najmu wraz z Subskrypcją na kolejne 3 lub 12 miesięcy, wykupić stetoskop za aktualnie obowiązującą cenę, podaną na stronie Usługodawcy albo dokonać zwrotu stetoskopu w stanie uwzględniającym jego normalne zużycie.
 7. W przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z prawa przedłużenia okresu Najmu wraz z Subskrypcją, jest on zobowiązany do zwrotu stetoskopu w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania Usługi Najmu wraz z Subskrypcją. Usługodawca może naliczyć Użytkownikowi karę umowną w wysokości 399,99 zł za brak zwrotu stetoskopu w wyznaczonym terminie.
 8. Zwrot urządzenia nie jest jednoznaczny z rezygnacją z Subskrypcji.
 9. Zwrotu urządzenia na terenie Polski Użytkownik może dokonać bezpłatnie, korzystając z usługi InPost Szybkie Zwroty. Adres zwrotu uzupełniany jest automatycznie przy wyborze ‘StethoMe sp. z o.o.’ na stronie szybkiezwroty.pl.
 10. Przy wyborze innej metody zwrotu, koszty dostarczenia urządzenia do Usługodawcy ponosi Użytkownik.
 11. W przypadku zwrotu urządzenia z kraju innego niż Polska, Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru metody wysyłki oraz ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzenia do Usługodawcy. Zwrotu należy dokonać na adres:
  StethoMe sp. z o.o.
  ul. Winogrady 18a
  61-663 Poznań
  Polska
 12. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia stetoskopu w okresie Najmu, którego nie obejmują warunki gwarancji (zniszczony/uszkodzony wyświetlacz, zniszczony/uszkodzony ekran), Usługodawca może obciążyć Użytkownika kosztami naprawy stetoskopu, o ile taka naprawa będzie możliwa. Usługodawca, po otrzymaniu uszkodzonego lub zniszczonego stetoskopu, sprawdza możliwość jego naprawy, informuje Użytkownika o koszcie naprawy, a w przypadku braku możliwości naprawy stetoskopu Usługodawca może obciążyć Użytkownika karą umowną w wysokości 399,99 zł.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny sprzedaży oraz czynszu najmu stetoskopu lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu.
 14. Zawierając umowę Sprzedaży oraz umowę Najmu, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi elektronicznego stetoskopu StethoMe zgodnego z zawartą umową.
 15. Umowa Sprzedaży oraz umowa Najmu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 16. Wydanie elektronicznego stetoskopu StethoMe następuje w czasie podanym w opisie Usługi.
 17. Wydanie elektronicznego stetoskopu StethoMe odbywa się: w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika.
 18. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 19. Wydanie elektronicznego stetoskopu StethoMe następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty ceny sprzedaży bądź czynszu najmu przez Użytkownika.
 20. Potwierdzenie wydania elektronicznego stetoskopu StethoMe Przewoźnikowi w celu Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.  
 21. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 22. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika w obecności Przewoźnika.
 23. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§4. Warunki płatności

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług
  1. Poprzez Google Pay,
  2. Kartą płatniczą.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.
 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy,
  2. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów Dostarczenia, jeżeli Użytkownik wybrał sposób Dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

§5. Newsletter

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail.

§6. Gwarancje przy sprzedaży

 1. Elektroniczny stetoskop StethoMe jest objęty gwarancją Usługodawcy, producenta lub dystrybutora.
 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Użytkownika w przypadku, gdy stetoskop nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności z umową lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia. Przedmiotem reklamacji może być stetoskop lub świadczona usługa. W ramach reklamacji Usługi Użytkownik może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 2. W przypadku objęcia stetoskopu gwarancją, Użytkownik jest uprawniony do reklamowania stetoskopu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Usługodawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności z umową. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
 3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu niezgodności z umową przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności z umową.
 4. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem pod adres pocztowy Usługodawcy lub wiadomością e-mail na adres support@stethome.com. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W treści składanej reklamacji zalecane jest zamieszczenie następujących informacji:
  1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. opisu problemu,
  3. danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko / nazwa firmy),
  4. danych adresowych na jakie należy wysłać naprawiony stetoskop w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  5. dowodu zakupu,
  6. oświadczenia czy zgłoszenie ma być realizowane z tytułu niezgodności z umową czy gwarancji.
 6. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu niezgodności z umową dotyczy elektronicznego stetoskopu StethoMe, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany stetoskop na adres Usługodawcy, na jego koszt.
 7. Usługodawca rozpoznaje reklamację
  1. w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
  2. z tytułu ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
 8. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji:
  1. z tytułu niezgodności z umową drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
  2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
 9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu niezgodności z umową dotyczy rzeczy, które po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca dostarczy lub prześle wskazane rzeczy na adres Konsumenta.
 10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu niezgodności z umową nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 11. Użytkownik zobowiązuje się współdziałać z Usługodawcą w zakresie ustalenia, czy niezgodność Usługi z umową wynika z przyczyn warunków technicznych po stronie Użytkownika.
 12. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 13. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 14. Stosowanie regulacji wynikającej z ustawy o prawach konsumenta zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy, przy czym:.
  a) Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz umowy najmu wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  b) Termin do odstąpienia od umowy Subskrypcji wygasa równocześnie z terminem na odstąpienie od umowy sprzedaży oraz najmu (w zależności od opcji).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (StethoMe Sp. z o.o., ul. Winogrady 18 a, 61-663 Poznań, support@stethome.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Przedłużenie Najmu wraz z Subskrypcją nie jest traktowane jako zawarcie nowej umowy tylko kontynuacja dotychczasowej i nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§10. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 3. Usługodawca ulepsza swoje produkty i reklamy za pomocą Microsoft Clarity, aby sprawdzić, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny. Korzystając z witryny www.stethome.com, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych przez Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności zawierające szczegóły znajduje się na stethome.com/policies/privacy-policy.
 4. Usługodawca ulepsza produkty i obsługę klienta, wykorzystując Chatbase do komunikacji z klientami na swojej stronie internetowej. Korzystając z chatbota, Użytkownik zgadza się na gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Chatbase i StethoMe. Oświadczenie o ochronie prywatności znajdujące się na stronie stethome.com/policies/privacy-policy zawiera więcej szczegółów.

§11. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§12. Warunki publikacji treści przez Użytkowników

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie (tj. wprowadzenie treści z innej strony internetowej), Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. bezprawnych,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§13. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w dniu rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15. Definicje użyte w regulaminie

Aplikacja to mobilna aplikacja StethoMe.

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia stetoskopu Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania stetoskopu we współpracy z Usługodawcą.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: shop.stethome.com.

Subskrypcja to Usługa polegająca na odpłatnym i ograniczonym dostępie do Aplikacji oraz analiz AI.

Sprzedaż to Usługa sprzedaży elektronicznego stetoskopu StethoMe, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności i wydania stetoskopu oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania go i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.

Najem to Usługa najmu elektronicznego stetoskopu StethoMe, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do oddania Użytkownikowi stetoskopu do używania na czas oznaczony 3 lub 12 miesięcy oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania go i zapłaty Usługodawcy umówionego czynszu.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to StethoMe Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Winogrady 18a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558650, NIP: 7831726542 oraz REGON: 361535342, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: support@stethome.com.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

Wersja 3.0 z dnia 23.08.2023

Poprzednie wersje regulaminu:

ZAŁĄCZNIK - Regulamin 2.0v 13.01.2023
ZAŁĄCZNIK – Regulamin 1.8v 16.12.2021
ZAŁĄCZNIK – Regulamin 1.7v 22.11.2021
ZAŁĄCZNIK – Regulamin 1.6v 06.10.2021
ZAŁĄCZNIK - Regulamin 1.5v 11.08.2021
ZAŁĄCZNIK - Regulamin 1.4v 15.07.2021
ZAŁĄCZNIK - Regulamin 1.3v 15.04.2021
ZAŁĄCZNIK - Regulamin 1.1v. 04.01.2020