Gwarancja

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące warunków gwarancyjnych dla stetoskopu StethoMe

Gwarancja

StethoMe sp. z o.o. (z siedzibą w Poznaniu przy ul. Winogrady 18A Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000558650, NIP 7831726542, REGON 361535342, nr rejestrowy BDO 000258860)udziela gwarancji na elektroniczny stetoskop StethoMe® obejmującej wady materiałowe i wykonania elektronicznego stetoskopu StethoMe® (dalej jako urządzenie). Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi przy sprzedaży niezależnie od praw wynikających z gwarancji, która nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku istnienia wad urządzenia StethoMe lub upoważniony przez StethoMe serwis bezpłatnie usunie wady lub wymieni urządzenie na nowe. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kabla USB, oprogramowania ani aplikacji firm trzecich oraz braku działania urządzenia z rozwiązaniami firm trzecich.

Okres gwarancji urządzenia jest równy długości trwania subskrypcji (w przypadku wypożyczenia), a w przypadku zakupu urządzenia wynosi 2 lata, przy czym dla baterii urządzenia nie więcej niż 300 cykli ładowań we wskazanym okresie. Okresy powyższe są liczone od chwili zakupu. Data zakupu urządzenia udokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT. Gwarancja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej.

Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać korzystając z odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie https://www.stethome.com/pl/zwroty-i-reklamacje lub wysyłając wiadomość na adres: support@stethome.com wraz ze skanem dowodu zakupu, danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz opisem występującej wady w terminie 10 dni od daty stwierdzenia wady urządzenia, nie później jednak niż przed datą ustania gwarancji. Niezależnie od tego zgłoszenia, należy przesłać urządzenie do StethoMe sp. z o.o. lub do wskazanego przez StethoMe serwisu oraz odpowiednio zabezpieczyć urządzenie przed uszkodzeniami w czasie jego transportu. Producent zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie gwarancyjne w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym. Termin naprawy może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności zamówienia części do naprawy, o czym StethoMe będzie informował zgłaszającego.

Z działania gwarancji wyłączone są następujące zdarzenia:

  1. normalne zużycie urządzenia lub jego części, które zużywają się z upływem czasu (zużycie akumulatora, powłoki ochronnej, wyświetlacza lub jakiegokolwiek innego elementu urządzenia jak np. kabla USB),
  2. uszkodzenia spowodowane nieostrożnym korzystaniem z urządzenia lub celowym/przypadkowym uszkodzeniem (zgniecenie, zadrapanie, pęknięcie, zginanie, upuszczenie, obciążenia mechaniczne, itp.),
  3. uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi korzystania z urządzenia, jak również z korzystaniem z urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. nacisku na wyświetlacz urządzenia,
  5. uszkodzenia spowodowane działaniem wilgoci, cieczy, pożaru, ekstremalnych warunków termicznych, korozji, utleniania, zanieczyszczania płynami lub substancjami chemicznymi, lub innymi zdarzeniami zewnętrznymi niezależnymi od producenta.

Gwarancja zostaje wyłączona w przypadku, gdy urządzenie było samowolnie otwierane, zmieniane lub naprawiane przez osoby inne niż StethoMe lub jego przedstawicieli.

W przypadku nieuwzględnienia gwarancji, koszty dostarczenia jak i odesłania urządzenia spoczywają po stronie konsumenta.

Wersja 1.3 z dnia 07.02.2024

Poprzednie wersje:

Wersja 1.2. 22.11.2021